Kijkwijzer

Toegangsbeleid mbt leeftijdseis 12 en 16 jaar

Bij AnnexCinema volgen we de wettelijke bepalingen bij films voor 16 jaar en ouder. Deze zijn miv september 2012 gewijzigd. Vanaf heden geldt het volgende beleid:

16 jaar filmclassificatie:

  • geen 16, dan geen toegang (ook niet begeleid door volwassenen)
  • wel 16 of ouder, legitimatie verplicht

12 jaar filmclassificatie:

  • kind(eren) met volwassene wordt toegelaten, personeel wijst begeleider op classificatie
  • kinderen, zonder volwassen begeleider, die naar het oordeel van de bioscoop jonger dan 12 jaar zijn, worden geweigerd
  • kinderen, zonder volwassen begeleider, wordt bij twijfel over leeftijd naar leeftijd gevraagd en antwoord wordt geacceepteerd.

Hieronder de tekst van Kijkwijzer.nl:

Kijkwijzer en de wet

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Dat betekent dat Kijkwijzer en ook PEGI, de Kijkwijzer voor games, informatie in de vorm van waarschuwingen bieden. De leeftijden van Kijkwijzer en PEGI kennen echter ook een wettelijk aspect. Dit is geregeld in Artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Het artikel zegt letterlijk: 'Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding of voorwerp, of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar'.

Toelatings- en verkoopbeleid 

Een bioscoopexploitant is op grond van dit wetsartikel strafbaar wanneer hij een persoon jonger dan 16, toelaat tot een film met de classificatie 16. Een bioscoopeigenaar mag iemand om legitimatie vragen of, op basis van een vermoeden dat iemand jonger is dan 16 jaar, de toegang weigeren tot een film met de classificatie 16.

Het is met ingang van 1 januari 2005 verplicht om vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs te dragen. De overheid geeft aan dat artikel 240a Wetboek van Straftrecht ook voor de andere leeftijden van toepassing is.

In februari 2009 is een Convenant getekend tussen de branches, het NICAM en het Ministerie van Justitie. Dit moet leiden tot een betere handhaving van de leeftijdsgrenzen voor audiovisuele producten in bioscopen, winkels, videotheken en bibliotheken. In dit convenant is de afspraak opgenomen dat de leeftijdsgrens van 16 jaar gehandhaafd wordt. Voor de leeftijdsgrens van 12 jaar zal bij twijfel altijd naar de leeftijd gevraagd worden.

De overheid heeft de bioscopen de mogelijkheid geboden om kinderen die één of twee jaar jonger zijn dan de leeftijdsgrens van 12 of 16 jaar onder begeleiding van hun eigen ouder of verzorger toe te laten tot een film met een 12 respectievelijk 16 leeftijdsclassificatie. Bioscopen zijn hiertoe echter niet verplicht.